Bộ Nội vụ lấy ý kiến dân về kỷ luật quan chức về hưu vi phạm

27 /022020

Bộ Nội vụ lấy ý kiến dân về kỷ luật quan chức về hưu vi phạm

Một trong những nội dung nổi bật của dự thảo là bổ sung quy định áp dụng xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác.

Thực hiện sau quyết định kỷ luật về đảng

Dự thảo cũng bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật hành chính đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của người đã nghỉ việc, nghỉ hưu được thực hiện sau khi có quyết định xử lý kỷ luật về đảng. Đối với trường hợp này được sử dụng kết luận về hành vi vi phạm mà không phải điều tra, xác minh lại.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ đang công tác và người đã nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng có hành vi vi phạm trong quá trình công tác.

Cụ thể là cấp có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền phê chuẩn, bổ nhiệm thì có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc phân cấp xử lý kỷ luật. Đối với các chức vụ, chức danh cấp tỉnh do UB Thường vụ QH phê chuẩn thì Thủ tướng ra quyết định xử lý kỷ luật. 

Theo lý giải của Bộ Nội vụ, quy định như dự thảo là bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và bảo đảm thực hiện đúng quy định được giao.

Thực tế cho thấy, để bảo đảm nguyên tắc công tác cán bộ là công tác của đảng thì hầu hết các vị trí lãnh đạo trong hệ thống đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp hiện này đều là đảng viên (một số ít chưa là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập).

Những sai phạm nghiêm trọng hầu hết đều ở những người đã từng giữ vị trí lãnh đạo. Vì vậy, việc giới hạn kỷ luật hành chính sau khi kỷ luật đảng đối với đối tượng này là cần thiết, bảo đảm tính răn đe và phù hợp với quy định của Đảng.

Hơn nữa, quy định như dự thảo sẽ tránh phức tạp về trình tự, thủ tục, thẩm quyền do đã có kết luận về sai phạm, hình thức xử lý kỷ luật cũng đã được xác định rõ mà không phải thực hiện các quy định về thành lập hội đồng kỷ luật, triệu tập họp…

4 hình thức kỷ luật

Về việc áp dụng một số quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, theo luật hiện hành có 4 hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tuy nhiên, hiện nay trong các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy như luật Tổ chức Quốc hội, luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản khác có liên quan chỉ quy định về bãi nhiệm mà không có quy định về hành vi vi phạm, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với các trường hợp xử lý bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ cấp xã.

Điều này tạo khoảng trống pháp lý, gây khó khăn trong công tác xử lý kỷ luật cán bộ, chưa bảo đảm nguyên tắc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và nguyên tắc xử lý kỷ luật đảng không thay thế xử lý kỷ luật hành chính.

Vì vậy, Bộ Nội vụ thống nhất việc bổ sung quy định xử lý cán bộ trong nghị định này để giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.